Privacyverklaring

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 15 april 2020.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

FBS Beheer BV h.o.n. Werk aan Verzuim Benedeneind 7
KVK 66082803
www.werkaanverzuim.nl info@werkaanverzuim.nl

J.F.Bolderman 0318-24 00 00

FBS Beheer BV h.o.n. Werk aan Verzuim verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens

FBS Beheer BV h.o.n. Werk aan Verzuim

verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens

 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers

 • Geboortedatum

 • Geslacht

 • Inhoud van communicatie

 • Salarisgegevens

 • Opleidingsgegevens

 • Werkervaring

 • Pasfoto (als de organisatie personeel in dienst heeft, worden deze gegevens standaard

  verwerkt)

 • ID-bewijs (als de organisatie personeel in dienst heeft, worden deze gegevens standaard

  verwerkt)

 • Werkgever

 • Bankgegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

FBS Beheer BV h.o.n. Werk aan Verzuim verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
Gezondheid

Doeleinden

FBS Beheer BV h.o.n. Werk aan Verzuim verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Uitvoeren van de arbeidsdeskundige opdracht binnen het werkveld van de

  arbeidsdeskundige

 • Het onderhouden van contact;

 • Een goede en efficiënte dienstverlening;

 • Het verrichten van administratieve handelingen;

 • Verbetering van de dienstverlening;

 • Facturering;

 • Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;

 • Marketing;

 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;

 • Het voeren van geschillen;

  Grondslagen

  Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw opdracht, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

  Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat FBS Beheer BV h.o.n. Werk aan Verzuim hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;

 • De bescherming van haar financiële belangen;

 • De verbetering van haar diensten;

 • Beveiliging en het beheer van haar systemen;

  Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming uit, zal dat afzonderlijk worden gevraagd. Indien u uit eigen beweging persoonsgegevens verstrekt geeft u daarmee toestemming dat FBS Beheer BV h.o.n. Werk aan Verzuim
  deze gegevens verwerkt.

  Verstrekking aan derden

  In het kader van haar dienstverlening kan FBS Beheer BV h.o.n. Werk aan Verzuim persoonsgegevens uitwisselen. FBS Beheer BV h.o.n. Werk aan Verzuim
  kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden. Dit zijn onder andere de IT-leveranciers van onze website, onze IT- systemen en verwerker van onze financiële en salarisadministratie. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer FBS Beheer BV h.o.n. Werk aan Verzuim aan een wettelijke verplichting moet voldoen. FBS Beheer BV h.o.n. Werk aan Verzuim zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt (De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland) zijn daarvoor passende waarborgen getroffen.

Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EUVS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

FBS Beheer BV h.o.n. Werk aan Verzuim zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat FBS Beheer BV h.o.n. Werk aan Verzuim

zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft FBS Beheer BV h.o.n. Werk aan Verzuim passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

FBS Beheer BV h.o.n. Werk aan Verzuim gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Uw rechten

U heeft het recht om FBS Beheer BV h.o.n. Werk aan Verzuim
een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u FBS Beheer BV h.o.n. Werk aan Verzuim
verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

FBS Beheer BV h.o.n. Werk aan Verzuim J.F.Bolderman
info@werkaanverzuim.nl
0318-24 00 00

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door FBS Beheer BV h.o.n. Werk aan Verzuim laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 15 april 2020.

FBS Beheer BV h.o.n. Werk aan Verzuim kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.