Algemene voorwaarden

Artikel 1 : Definities

FBS Beheer BV h.o.n. Werk aan Verzuim bestaat sinds 2006 en houdt zich bezig
met arbeidsdeskundig advies en expertise, voor mensen met een arbeidsbeperking, in de ruimste zin van het woord. Advies in het kader van interne en externe re-integratietrajecten,

casemanagement in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Advisering en begeleiding over werkvoorzieningen en subsidies.

Opdrachtgever: Een derde op wiens verzoek een verrichting wordt uitgevoerd. Verrichting: Alle diensten die FBS Beheer BV h.o.n. Werk aan Verzuim aanbiedt.

Cliënt: Een persoon die de verrichting ondergaat. Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Op alle rechtsbetrekkingen, waaronder begrepen offertes tussen FBS Beheer BV h.o.n. Werk aan Verzuim enerzijds, en de organisatie waarvoor de offerte is uitgebracht of waarmee de

overeenkomst van dienstverlening is afgesloten door FBS Beheer BV h.o.n. Werk aan Verzuim anderzijds, zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere algemene voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing

2.2 Alle offertes hebben een geldigheidsduur van één maand vanaf de datum van aanbieding, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3: Dienstverlening

3.1 De diensten die door FBS Beheer BV h.o.n. Werk aan Verzuim verricht worden omvatten de diensten, inclusief alle wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen die na totstandkoming van de overeenkomst tussen FBS Beheer BV h.o.n. Werk aan Verzuim en opdrachtgever zijn overeengekomen.

3.2 De opdrachtgever verstrekt FBS Beheer BV h.o.n. Werk aan Verzuim tijdig en zonder kosten alle informatie die FBS Beheer BV h.o.n. Werk aan Verzuim nodig heeft voor het uitvoeren van de overeengekomen dienstverlening.

3.3 FBS Beheer BV h.o.n. Werk aan Verzuim kan niet verantwoordelijk gesteld worden indien de informatievoorziening niet tijdig of niet volledig nagekomen wordt door de opdrachtgever.

Artikel 4: Tarieven

4.1 De door FBS Beheer BV h.o.n. Werk aan Verzuim gehanteerde tarieven zijn in Euro’s en exclusief BTW.

4.2 FBS Beheer BV h.o.n. Werk aan Verzuim heeft het recht de prijzen en tarieven te verhogen wegens factoren die buiten de invloedssfeer liggen van FBS Beheer BV h.o.n. Werk aan Verzuim , die zijn ontstaan na offrering dan wel na totstandkoming van de
overeenkomst. Opdrachtgever is gehouden de verhoogde prijs te voldoen en niet gerechtigd de

overeenkomst in verband met de prijsverhoging op te zeggen indien de prijsverhoging minder dan 10% bedraagt.

Artikel 5: Facturering en betaling
5.1 Tenzij anders overeengekomen, dient de opdrachtgever binnen 30 dagen na factuurdatum,

zonder enig beroep op verrekening, aan FBS Beheer BV h.o.n. Werk aan Verzuim tegen behoorlijk bewijs van kwijting te voldoen.

5.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn is opdrachtgever, zonder dat ingebrekestelling vereist is, in verzuim. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die FBS Beheer BV h.o.n. Werk aan Verzuim zal maken wegens niet nakoming van de betalingsverplichting komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15 % van de hoofdsom.

Artikel 6: Vertrouwelijke gegevens

6.1 FBS Beheer BV h.o.n. Werk aan Verzuim en opdrachtgever zijn over en weer verplicht tot vertrouwelijke behandeling van alle informatie die zij in het kader van het sluiten en het uitvoeren van de overeenkomst hebben verkregen.

6.2 FBS Beheer BV h.o.n. Werk aan Verzuim zal een geheimhoudingsplicht dwingend opleggen aan alle bij de uitvoering van diensten ingeschakelde derden.

Artikel 7 : Aansprakelijkheid

7.1 FBS Beheer BV h.o.n. Werk aan Verzuim is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door het bureau van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen inhet kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat het bureau voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden

7.2 Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

7.3 Opdrachtgever vrijwaart FBS Beheer BV h.o.n. Werk aan Verzuim voor iedere aanspraak, die een cliënt of een derde jegens FBS Beheer BV h.o.n. Werk aan Verzuim geldend wenst te maken betreffende de overeenkomst tussen FBS Beheer BV h.o.n. Werk aan Verzuim en opdrachtgever.

7.4 FBS Beheer BV h.o.n. Werk aan Verzuim is niet aansprakelijk voor de tekortkoming van derden, onder welke naam of titel dan ook.

Artikel 8: Toepasselijkheid recht en geschillen

8.1 Op alle met FBS Beheer BV h.o.n. Werk aan Verzuim gesloten overeenkomsten alsmede de offertes is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

8.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht.

8.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden in strijd mocht zijn met enig dwingend rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling worden vervangen door een rechtens correcte vergelijkbare bepaling, die overeenkomt met de inhoud van de strijdige bepaling.

8.4 FBS Beheer BV h.o.n. Werk aan Verzuim berust een inspanningsverplichting, zoals die van haar na alle redelijkheid verwacht mag worden voor de door haar geaccepteerde werkzaamheden en Diensten.

FBS Beheer BV h.o.n. Werk aan Verzuim zal de grootste zorgvuldigheid in acht nemen met betrekking tot de aan haar ter beschikking gestelde informatie. Deze zullen enkel en alleen worden gebruikt voor diensten te verrichten door FBS Beheer BV h.o.n. Werk aan Verzuim .

Na volledige afwikkeling van de opgedragen werkzaamheden zal FBS Beheer BV h.o.n. Werk aan Verzuim de onderliggende stukken gedurende twee jaar bewaren en inzichtelijk houden na het beëindigen van de opdracht of relatie, volgens geldende bewaartermijnen.

Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en alle daaruit voortvloeiende verplichtingen.